Provozovatel eshopu kdysisvitidla.cz:

Miroslav Doležal

Přemyslovců 2017, Louny, 44001

IČ: 09148787

Tel: (+420) 704 231 118

e-mail: kdysisvitidla@email.cz

Adresa  pro převzetí objednávek: Hřímalého 568/7, Plzeň - Jižní Předměstí, 301 00


Obchodní podmínky internetového obchodu kdysisvitidla.cz

Shrnutí obchodních podmínek

Obecně

1.1. Internetový obchod na adrese https://www.kdysisvitidla.cz provozuje podnikatel

Miroslav Doležal, se sídlem Přemyslovců 2017, 44001 Louny, IČO 09148787, zapsaný v živnostenském rejstříku, neplátce DPH. Kontaktovat nás můžete na e-mailu kdysisvitidla@email.cz nebo na telefonu (+420) 704 231 118.

1.2. Jakmile odešlete prostřednictvím internetového obchodu vaši objednávku, dojde tím k uzavření smlouvy. K uzavření smlouvy dojde i v případě, že svou objednávku nabízeného zboží zašlete e-mailem na naši e-mailovou adresu. Přijetí objednávky a uzavření smlouvy vám potvrdíme e-mailem.

1.3. Platbu proveďte maximálně do 7 dnů od uzavření smlouvy.

1.4. Jako spotřebitel můžete od uzavřené smlouvy kdykoli odstoupit, a to až do uplynutí 14 dnů ode dne převzetí zboží. Od kterých smluv není možné odstoupit, naleznete v plném znění obchodních podmínek. My můžeme odstoupit od uzavřené smlouvy kdykoli, a to až do okamžiku, kdy od nás převezmete zboží. Po odstoupení od smlouvy nám zboží vrátíte včetně případných dárků a bonusů, pokud jsme vám nějaké poskytli, na vaše vlastní náklady, do 14 dnů od odstoupení. Peníze vám vrátíme do 14 dnů od doručení odstoupení, ne však dříve než nám zboží vrátíte nebo prokážete, že nám bylo zboží odesláno.

1.5. Vaše osobní údaje zpracováváme za účelem plnění našich povinností plynoucích z uzavřených smluv a na základě vašeho souhlasu v rozsahu specifikovaném obchodními podmínkami.

Hmotné zboží

2.1. Pokud si v našem internetovém obchodě objednáte hmotné zboží, dojde tím k uzavření

kupní smlouvy.

2.2. Jeho vlastníkem se stanete převzetím zboží, ne však dříve, než úplně zaplatíte celkovou cenu. Pokud vám jako spotřebiteli či nepodnikající právnické osobě bude dodáno poškozené zboží, neprodleně nás o tom informujte. V případě, že poškození zjistíte při přebírání zboží, informujete o škodě i přepravce.

2.3. Pokud nejste podnikatelem, máte právo do uplynutí 24 měsíců od převzetí zboží reklamovat vady, které se na zboží vyskytly. Jak přesně zboží reklamovat a co můžete v případě reklamace žádat, naleznete v obchodních podmínkách.

Plné znění obchodních podmínek

Obecná ustanovení

1.1. Působnost obchodních podmínek. Tyto obchodní podmínky upravují uzavírání smluv mezi námi jako obchodníkem a vámi jako zákazníkem prostřednictvím internetového obchodu a naše a vaše práva a povinnosti ze smluv vyplývající. Součástí obchodních podmínek jsou i povinně poskytované informace a ustanovení týkající se vašich osobních údajů a jejich zpracování. Obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 6.10.2021.

1.2. Používané pojmy. V našich obchodních podmínkách používáme následující zkratky:

1.2.1. My, čímž se rozumí obchodník, tedy podnikatel Miroslav Doležal, se sídlem Přemyslovců 2017, 44001 Louny, IČO 09148787, zapsaný živnostenském rejstříku, neplátce DPH.

1.2.2. Vy, čímž se rozumí zákazník, tedy druhá smluvní strana odlišná od nás, kterou může být jeden z následujících subjektů:

1.2.2.1. Spotřebitel, kterým je člověk nejednající v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání.

1.2.2.2. Nepodnikatel, kterým je právnická osoba nejednající v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání.

1.2.2.3. Podnikatel, kterým je člověk nebo právnická osoba jednající v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání.

1.2.3. Internetový obchod, tedy naše webové rozhraní nacházející se na webové adrese https://www.kdysisvitidla.cz, ve kterém si můžete prohlédnout naši nabídku.

1.2.4. E-mail, tedy elektronická pošta, kterou je možné nás kontaktovat na e-mailové adrese kdysisvitidla@email.cz.

1.2.5. Telefon, pomocí kterého je možné nás kontaktovat na telefonním čísle +420 704 231 118.

1.2.6. Smlouvy, kterými se rozumí kupní smlouvy.

1.3. Vztah obchodních podmínek ke smlouvě. Obchodní podmínky jsou nedílnou součástí smluv. Odchylná ujednání ve smlouvě mají přednost před zněním obchodních podmínek.

1.4. Vztah smlouvy a obchodních podmínek k právním předpisům. Práva a povinnosti neupravená obchodními podmínkami nebo smlouvou se řídí právními předpisy České republiky, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v souladu s právními předpisy Evropské unie, zejména směrnicí 2011/83/EU, o právech spotřebitelů a směrnicí 2000/31/ES, o elektronickém obchodu. V případě rozporu obchodních podmínek nebo smlouvy s právním předpisem, nejedná-li se o záležitost, kterou lze ujednáním upravit odchylně, má přednost právní předpis.

1.5. Oddělitelnost ustanovení obchodních podmínek a smluvních ujednání. Pokud se některé z ustanovení obchodních podmínek nebo smluvních ujednání stane neplatným, neúčinným nebo se k němu nebude přihlížet, není tím dotčena platnost a účinnost ostatních ustanovení obchodních podmínek a smluvních ujednání.

1.6. Vztahy s mezinárodním prvkem. Právní poměry mezi námi a vámi se v případě přítomnosti mezinárodního prvku řídí českým právem a k řešení případných sporů jsou příslušné české soudy. Úmluva OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží (Vídeňská úmluva) se nepoužije.

1.7. Způsoby řešení stížností. Případné stížnosti a spory mezi vámi a námi je možné řešit

1.7.1. mimosoudně v řízení vedeném Českou obchodní inspekcí (www.coi.cz),

1.7.2. emailem na naší e-mailové adrese.

1.8. Dozorové orgány. Nad naší činností provádí kontrolu a dozor státní orgány České republiky, na které je možné se v souladu právními předpisy, které upravují jejich působnost a pravomoci, obracet se svými podněty. Orgány státního dozoru jsou zejména:

1.8.1. Česká obchodní inspekce,

1.8.2. Živnostenské úřady,

1.8.3. Úřad pro ochranu osobní údajů.

Objednávání zboží a uzavírání smluv

2.1. Objednání zboží. Zboží v našem internetovém obchodě je možné objednat si tak, že vyplníte objednávku na dvadilna.cz. Přijetí naší nabídky s dodatkem či odchylkou není možné a považuje se za protinabídku z vaší strany.

2.2. Objednání zboží prostřednictvím e-mailu. Objednání zboží prostřednictvím e-mailu provedete zasláním e-mailové zprávy na naši e-mailovou adresu, jejímž obsahem musí být:

2.2.1. vybrané zboží v požadovaném množství, jakosti a provedení,

2.2.2. vybraný způsob dodání zboží a platby,

2.2.3. vaše identifikační údaje:

2.2.3.1. jméno a příjmení a případný název právnické osoby,

2.2.3.2. bydliště nebo sídlo,

2.2.3.3. adresa pro dodání zboží,

2.2.3.4. telefonní číslo,

2.2.3.5. IČ, pokud jste podnikatelem,

2.2.3.6. DIČ, pokud jste plátcem DPH.

2.3. Potvrzení přijetí objednávky. Úspěšné přijetí vaší objednávky a uzavření smlouvy vám automaticky potvrdí systém na vaši e-mailovou adresu zasláním e-mailové zprávy. V případě neúplnosti nebo nesprávnosti objednávky vás vyzveme k jejímu doplnění nebo vás upozorníme na nemožnost uzavření smlouvy.

2.4. Jazyk a uchovávání smlouvy. Smlouvy se uzavírají v českém jazyce. Uzavřené smlouvy ukládáme a na základě žádosti vám k vaší smlouvě umožníme přístup.

Uzavřené smlouvy a jejich obsah

3.1. Změna a zrušení smlouvy. Uzavřené smlouvy není možné jednostranně měnit či rušit; činit tak lze pouze na základě vzájemné dohody, případně pokud tak stanoví právní předpis nebo obchodní podmínky.

3.2. Obsah kupní smlouvy. Na základě uzavřené kupní smlouvy jsme povinni dodat vám ujednaným způsobem objednané hmotné zboží a poskytnout případné ujednané služby a vy jste povinni si zboží převzít a zaplatit nám celkovou cenu, která je tvořena cenou objednaného zboží, cenou platby, cenou dodání zboží a cenou případných dalších objednaných služeb.

3.3. Ochrana duševního vlastnictví. Pokud vám na základě smlouvy dodáváme zboží, které je chráněno právy duševního vlastnictví (zejména autorská díla, ochranné známky, průmyslové vzory, patenty a užitné vzory), není součástí smlouvy licence opravňující vykonávat práva duševního vlastnictví. Zboží chráněné autorským právem nesmíte jako fyzická osoba užívat jinak než pro osobní potřebu a jako právnická jinak než pro svou vlastní vnitřní potřebu, zejména nejste oprávněni zboží rozmnožovat, dále prodávat, pronajímat nebo jinak zpřístupňovat třetím osobám.

3.4. Slevy a reklamní akce. Pro slevové či jiné marketingové akce platí, že pokud není stanoveno jinak, nelze jednotlivé poskytované slevy a jiné výhody kombinovat.

3.5. Dárky a bonusy. Pokud vám byly v rámci smlouvy poskytnuty dárky či jiné bonusy, je existence darovací smlouvy závislá na existenci smlouvy hlavní, a darovací smlouva je uzavřena s rozvazovací podmínkou zrušení darovací smlouvy v případě zániku smlouvy hlavní.

3.6. Slevové kupony a dárkové poukazy. Slevový kupony a dárkové poukazy je možné uplatnit za ujednaných podmínek nebo za podmínek uvedených na kuponu nebo poukazu.

3.7. Zboží upravené na míru. V případě, že bude na základě Vaší objednávky nabízené zboží upraveno pro Vaše potřeby na míru, nemá tato okolnost vliv na platné uzavření kupní smlouvy. Upozorňujeme Vás však na to, že v takovém případě nemáte jako spotřebitel právo od smlouvy odstoupit bez udání důvodu podle bodu 7.4. Souhlasíte také s poskytnutím nezbytné součinnosti pro to, abychom mohli sjednané úpravy provést.

Platební podmínky

4.1. Způsoby platby. Celkovou cenu je možné uhradit bezhotovostním převodem na účet. Všechny podklady k platbě vám dorazí v automatickém potvrzovacím emailu k objednávce.

4.2. Doba pro zaplacení. Celkovou cenu jste povinni uhradit buď před dodáním zboží, při převzetí zboží, nebo později, a to podle ujednaného způsobu platby. Pokud má být celková cena uhrazena před dodáním zboží, jste povinni ji uhradit do 7 dnů od uzavření smlouvy. Pokud je celková cena hrazena prostřednictvím poskytovatele platební služeb, je celková cena uhrazena připsáním peněžité částky na náš účet u poskytovatele platebních služeb.

4.3. Placení prostřednictvím úvěru. V případě, že je sjednáno placení celkové ceny prostřednictvím úvěru nebo jiného finančního produktu na základě smlouvy s poskytovatelem finančních služeb, řídí se tento poměr také smlouvou a podmínkami poskytovatele finančního produktu.

Dodací podmínky pro kupní smlouvy

5.1. Působnost. Tato část obchodních podmínek se vztahuje na dodávání hmotného zboží na základě kupních smluv.

5.2. Způsoby dodání. Způsoby dodání, které můžete využít, naleznete v internetovém obchodě na webové adrese https://www.kdysisvitidla.cz/jak-nakupovat/. Využíváme kurýrní dopravy u GLS. Objednávku si také můžete osobně vyzvednout na adrese Hřímalého 568/7, Plzeň - Jižní Předměstí, 301 00 .

5.3. Omezení dodávání zboží. Dodávání zboží u nás nepodléhá žádným geografickým omezením.

5.4. Nabytí vlastnického práva. Vlastníkem zboží, které vám dodáme, se stanete převzetím zboží, ne však dříve, než úplně zaplatíte celkovou cenu.

5.5. Doba pro dodání. Ujednaná doba pro dodání zboží běží od uzavření smlouvy. Pokud má být celková cena uhrazena před dodáním zboží, běží doba pro dodání zboží až od uhrazení celkové ceny. Zboží bude v této době dodáno na místo určení. Pokud nejste spotřebitelem a zboží má být do místa určení dodáno pomocí přepravce, bude zboží v této době předáno přepravci.

5.6. Převzetí zboží. Zboží jste povinni převzít v ujednané době a na ujednaném místě v závislosti na způsobu dodání. Pokud má být zboží dodáno pomocí přepravce, jste povinni jej převzít při dodání do místa určení. Pokud zboží nepřevezmete, vznikne nám právo od smlouvy odstoupit a právo na zaplacení nákladů spojených s dodáním zboží, pokud nebyly uhrazeny před dodáním zboží. Pokud vám zboží budeme poté, co jej nepřevezmete, dodávat opakovaně, máme právo na úhradu nákladů spojených s opakovaným dodáváním.

5.7. Škoda na zboží při přepravě spotřebiteli nebo nepodnikateli.

Pokud jste spotřebitelem nebo nepodnikatelem, přechází na vás nebezpečí škody na zboží převzetím zboží. V případě, že vám zboží bude dodáno poškozené, jste povinni nás o škodě neprodleně informovat a to nejlépe:

5.7.1. emailem na naší e-mailové adrese,

5.7.2. telefonicky na našem telefonním čísle.

V případě, že poškození zásilky zjistíte již při přebírání zboží, jste povinni o poškození informovat nejen nás, ale i přepravce při přebírání zboží. O rozbalení poškozené zásilky před jejím převzetím můžete požádat přepravce a v případě, že zjistíte, že zboží bylo poškozeno, nejste povinni jej od přepravce převzít.

5.8. Balení zboží. Pokud nebude ujednáno jinak, bude zboží zabaleno způsobem vhodným pro jeho uchování a ochranu.

Právo na odstoupení od smlouvy

6.1. Obecně o odstoupení od smlouvy. Odstoupením od uzavřené smlouvy se smlouva od počátku ruší a strany jsou povinny vrátit si vše, co na základě zrušené smlouvy poskytly. Odstoupením od smlouvy se ruší i na ní závislá smlouva darovací. Právo odstoupit od smlouvy je možné využít za podmínek, které jsou stanoveny v obchodních podmínkách, nebo pokud tak stanoví právní předpisy.

6.2. Naše právo odstoupit od smlouvy.

My máme právo odstoupit od uzavřené smlouvy kdykoli od dne uzavření smlouvy do okamžiku, kdy od nás převezmete zboží, a to z důvodů:

6.2.1. vyčerpání zásob objednaného zboží,

6.2.2. nepřevzetí zboží při jeho dodání,

6.2.3. zneužití objednávkového systému našeho internetového obchodu,

6.2.4. uvedení chybných údajů při objednávání zboží,

6.2.5. objednání zboží za cenu výrazně nižší než cenu obvyklou, pokud bylo zboží za tuto

cenu nabízeno v důsledku omylu či chyby našeho internetového obchodu,

6.2.6. dalších hodných zvláštního zřetele.

6.3. Zákonné právo spotřebitele odstoupit od smlouvy. Pokud jste spotřebitelem, máte

právo odstoupit od uzavřené smlouvy ve lhůtě 14 dnů ode dne

6.3.1. převzetí zboží, pokud jde o kupní smlouvu,

6.3.2. převzetí poslední dodávky zboží, pokud jde o smlouvu, jejímž předmětem je několik

druhů zboží nebo dodání několika částí,

6.3.3. převzetí první dodávky zboží, pokud jde o smlouvu, jejímž předmětem je pravidelná

opakovaná dodávka zboží,

6.3.4. uzavření smlouvy, pokud jde o jinou smlouvu.

6.4. Nemožnost odstoupení od smlouvy. Právo odstoupit od smlouvy nemáte u smluv:

6.4.1. o dodávce zboží, které bylo upraveno podle vašeho přání nebo pro vaši osobu,

6.4.2. o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které bylo z obalu vyňato a z hygienických

důvodů jej není možné vrátit,

6.4.3. o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání

nenávratně smíseno s jiným zbožím,

6.4.4. o poskytování služeb, jestliže byly splněny s vaším předchozím souhlasem před

uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy,

6.4.5. dalších, pokud tak stanoví právní předpis.

6.5. Způsob odstoupení od smlouvy. Pokud vám vzniklo právo na odstoupení od smlouvy a

chcete od smlouvy odstoupit, můžete tak učinit formou jednostranného právního jednání,

které nám doručíte, nejlépe pak vyplněním vzorového formuláře pro odstoupení od smlouvy,

který je přílohou obchodních podmínek a jeho odesláním e-mailem na naši e-mailovou

adresu.

6.6. Zachování lhůty. Pokud jste spotřebitelem, pro dodržení lhůty pro odstoupení od

smlouvy postačí, pokud nám odstoupení odešlete v poslední den lhůty určené pro odstoupení od smlouvy.

6.7. Vrácení zboží po odstoupení od smlouvy.

Odstoupíte-li od smlouvy, jste povinni nám zboží na vaše vlastní náklady vrátit nejlépe současně s odstoupením od smlouvy, nejpozději do 14 dnů od doručení odstoupení a to nejlépe

6.7.1. odesláním zboží na adresu Hřímalého 568/7, Plzeň - Jižní Předměstí, 301 00.

6.7.2. osobně na adrese Hřímalého 568/7, Plzeň - Jižní Předměstí, 301 00.

Zboží nám musíte vrátit nepoškozené, neznečištěné, neopotřebené a nejevící známky užívání,

včetně veškerého příslušenství a dokumentace, pokud možno v původním obalu. Zároveň jste

povinni vrátit nám i veškeré dárky a bonusy, které jste obdrželi na základě zrušené smlouvy.

6.8. Vrácení peněz po odstoupení od smlouvy. Pokud jako spotřebitel odstoupíte od

smlouvy, zaplacené peněžní prostředky vám vrátíme do 14 dnů od doručení odstoupení od

smlouvy, ne však dříve než nám zboží vrátíte nebo prokážete, že nám bylo zboží odesláno.

Zaplacené náklady na dodání zboží vám vrátíme pouze ve výši odpovídající nejlevnějšímu

srovnatelnému způsobu dodání, který nabízíme. Pokud dojde ke snížení hodnoty vraceného

zboží v důsledku nakládání s ním jinak, než jak je nutné k obeznámení se s jeho povahou,

vlastnostmi a funkčností, bude vracená částka ponížena o částku, o kterou se hodnota zboží

snížila. Peněžní prostředky vám vrátíme stejným způsobem, jakým jsme je od vás přijali,

případně jiným způsobem, na kterém se dohodneme, pokud vám tím nevzniknou další

náklady.

Reklamace vad běžného zboží

7.1. Působnost. Tato část obchodních podmínek upravuje naši odpovědnost za vady zboží,

které jsme vám dodali na základě kupní smlouvy.

7.2. Záruční doba. Záruční doba u nového zboží je 24 měsíců, u použitého (renovovaného/ starého) zboží 12 měsíců, od převzetí zboží.

7.3. Naše odpovědnost za vady zboží. Odpovídáme vám za to, že zboží při převzetí a v

záruční době nemá vady. Zejména odpovídáme za to, že zboží

7.3.1. má vlastnosti, které jsme si ujednali, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které jsme

my nebo výrobce popsali nebo které jste mohli s ohledem na povahu zboží a na základě

prováděné reklamy očekávat,

7.3.2. se hodí k účelu, který pro jeho použití uvádíme nebo ke kterému se zboží tohoto druhu

obvykle používá,

7.3.3. odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost

nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,

7.3.4. je v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a

7.3.5. vyhovuje požadavkům právních předpisů.

7.4. Prodloužená záruka za jakost. Pokud je na prodávaném zboží, na jeho obalu, v návodu

připojenému ke zboží, v reklamě nebo ve smlouvě uvedena doba, po kterou lze zboží nebo

jeho část použít a která je delší než záruční doba, odpovídáme vám po uplynutí záruční doby

za to, že do uplynutí uvedené doby

7.4.1. budou zboží nebo jeho část způsobilé k použití pro svůj obvyklý účel,

7.4.2. si zboží nebo jeho část zachovají své obvyklé vlastnosti.

Doba prodloužené záruky za jakost počíná běžet současně se záruční dobou. Prodlouženou

záruku za jakost poskytujeme pouze na některé zboží, pokud je její doba u zboží uvedena

způsoby uvedenými výše.

7.5. Omezení odpovědnosti. Neodpovídáme vám

7.5.1. u zboží prodávaného za nižší cenu za vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána,

7.5.2. za opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním,

7.5.3. u použitého zboží za vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží

mělo při převzetí,

7.5.4. za vady zboží, vyplývá-li to, zejména u zboží zuživatelného a podléhajícího rychlé

zkáze, z jeho povahy,

7.5.5. pokud jste před převzetím zboží věděli, že zboží má vadu,

7.5.6. pokud jste vadu sami způsobili.

7.6. Doba pro uplatnění práva. Zboží jste povinni si co nejdříve prohlédnout a přesvědčit se

o jeho vlastnostech a množství. Vaše právo z odpovědnosti za vady zboží jste povinni u nás

uplatnit bez zbytečného odkladu, co nejdříve poté, co budete moci vady zjistit, a to v záruční

době nebo době prodloužené záruky za jakost. V opačném případě vaše právo z odpovědnosti za vady zboží zaniká a nebude vám přiznáno.

7.7. Vaše práva při výskytu vady zboží. Má-li zboží vadu, máte právo:

7.7.1. na bezplatné odstranění vady,

7.7.2. pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, zejména nelze-li vadu odstranit

bez zbytečného odkladu, na dodání nového zboží bez vad, pokud se však vada týká pouze

součásti zboží, můžete požadovat jen výměnu součásti,

7.7.3. není-li možné odstranění vady ani výměna zboží či jeho součásti, odstoupit od

smlouvy,

7.7.4. na přiměřenou slevu z kupní ceny.

7.8. Vaše práva při výskytu vady použitého zboží. Má-li zboží prodávané s vadou nebo

zboží prodávané jako použité vadu, máte právo:

7.8.1. na bezplatné odstranění vady,

7.8.2. na přiměřenou slevu z kupní ceny,

7.8.3. není-li možné odstranění vady ani sleva z kupní ceny, odstoupit od smlouvy.

7.9. Vaše práva při opakovaném nebo vícenásobném výskytu vady zboží. Pokud

nemůžete zboží řádně užívat pro opakovaný výskyt téže vady po opravě nebo pro větší počet vad, máte dle své volby právo:

7.9.1. na dodání nového zboží, nebo výměnu součásti, to však neplatí u zboží prodávaného s

vadou nebo u zboží použitého,

7.9.2. na přiměřenou slevu z kupní ceny,

7.9.3. odstoupit od smlouvy.

Za opakovaný výskyt vady se považuje, pokud se na věci vyskytne stejná vada po jejích

alespoň dvou předchozích opravách. Za větší počet vad se považuje současný výskyt alespoň tří vad, z nichž každá samostatně brání užívání zboží.

7.10. Nemožnost požadovat odstoupení od smlouvy a dodání nového zboží. Nemůžete-li

zboží vrátit v tom stavu, v jakém jste jej obdrželi, nemůžete odstoupit od smlouvy, ani

požadovat dodání nového zboží. To neplatí,

7.10.1. došlo-li ke změně stavu v důsledku prohlídky za účelem zjištění vady zboží,

7.10.2. použili-li jste zboží ještě před objevením vady,

7.10.3. nezpůsobili-li jste nemožnost vrácení zboží v nezměněném stavu jednáním anebo

opomenutím, nebo

7.10.4. prodali-li jste zboží ještě před objevením vady, spotřebovali-li jste ho, anebo

pozměnili-li jste zboží při obvyklém použití; stalo-li se tak jen zčásti, vrátíte nám to, co ještě

vrátit můžete, a ve zbytku nám poskytne náhradu do výše, v níž jste měli z použití zboží

prospěch.

7.11. Způsob reklamace. V případě, že chcete uplatnit své právo z odpovědnosti za vady,

můžete tak učinit nejlépe:

7.11.1. odesláním zboží na adresu našeho sídla,

7.11.2. osobně v kterékoli naší provozovně,

7.11.3. pokud je v záručním listě či jiném dokladu, na obalu zboží nebo v našem

internetovém obchodě uvedena jiná osoba určená k uplatnění odpovědnosti za vady, u této

osoby.

7.12. Náležitosti reklamace. Zboží je třeba nám předat ve stavu, který umožní posouzení

oprávněnosti reklamace, zejména není možné zboží předat nepřiměřeně znečištěné. Při

reklamaci je třeba sdělit, jakou vadu zboží reklamujete a jakým způsobem žádáte, aby byla

reklamace vyřízena. Požadovaný způsob vyřízení reklamace není možné následně bez našeho souhlasu měnit.

7.13. Vyřízení reklamace. Pokud jste spotřebitelem, vaše reklamace bude vyřízena bez

zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace. Pokud jste

nepodnikatelem, vaše reklamace bude vyřízena bez zbytečného odkladu. O vyřízení

reklamace budete v této lhůtě vyrozuměni a zboží vám bude vráceno stejným způsobem, jako nám bylo při uplatnění reklamace předáno. V případě, že reklamace nebude vyřízena včas, máte právo od smlouvy odstoupit. Pokud bude vaše reklamace uznána, záruční doba a doba prodloužené záruky za jakost se prodlužuje o dobu, kterou nám vyřízení vaší reklamace trvalo.

7.14. Náhrada nákladů reklamace. V případě, že bude vaše reklamace uznána, máte právo

na náhradu nutných nákladů, které byly při uplatnění práva z odpovědnosti za vady zboží

účelně vynaloženy. V případě, že reklamace bude zamítnuta, máme právo na náhradu nutných nákladů, které nám vzniknou vracením vašeho zboží.

7.15. Potvrzení o reklamaci. Při uplatnění práva z odpovědnosti za vady zboží vám vydáme

písemné potvrzení o tom, kdy jste právo uplatnili, co je obsahem reklamace a jaký způsob

vyřízení reklamace požadujete, dále potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně

potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí

reklamace.

Ochrana a zpracování osobních údajů

8.1. Zpracování osobních údajů za účelem plnění smlouvy. Vaše osobní údaje

zpracováváme za účelem plnění našich povinností plynoucích ze smluv uzavřených mezi

námi a vámi. Za tímto účelem mohou být vaše osobní údaje zpřístupňovány dalším subjektům (zejména dopravcům a provozovatelům platebních systémů).

8.2. Zpracování osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení. Vaše osobní údaje

zpracováváme také za účelem dalšího nabízení našeho zboží a služeb prostřednictvím

obchodních sdělení. Více najdete na https://www.kdysisvitidla.cz/pravidla-ochrany-soukromi/

8.3. Zpracování osobních údajů na základě souhlasu.

8.4. Rozsah zpracování osobních údajů. Osobními údaji, které zpracováváme, jsou:

8.4.1. jméno a příjmení,

8.4.2. adresa,

8.4.3. e-mailová adresa,

8.4.4. telefonní číslo,

8.4.5. identifikační číslo a daňové identifikační číslo.

8.5. Nesouhlas se zpracováním osobních údajů. Kdykoli můžete vyjádřit svůj nesouhlas se

zpracováním vašich osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení, stejně jako

můžete kdykoli odvolat svůj dřívější souhlas se zpracováním osobních údajů za jiným účelem.

8.6. Práva subjektu osobních údajů. Ohledně vašich osobních údajů máte dále právo:

8.6.1. žádat opravu nepřesných či neaktuálních osobních údajů,

8.6.2. žádat informace o zpracování vašich osobních údajů, za jejichž poskytnutí od vás

můžeme žádat úhradu nezbytných nákladů,

8.6.3. žádat vysvětlení nebo nápravu v případě, že se domníváte, že provádíme zpracování

vašich osobních údajů, které je v rozporu s ochranou vašeho soukromého a osobního života

nebo v rozporu se zákonem.

8.7. Použití cookies. Při používání našeho internetového obchodu může docházet k ukládání

souborů cookies do vašeho zařízení. Jejich použití můžete kdykoli odmítnout nastavením vašeho zařízení příslušným způsobem. Bližší informace najdete na https://www.kdysisvitidla.cz/pravidla-ochrany-soukromi/ nebo vaše otázky rádi zodpovíme na emailu kdysisvitidla@email.cz.